مدیر اجرایی راه حل های مبایل در یو اس اید پریا جیشینگهانی در مورد پرداخت پولی مبایل، تحصیلات و توانمند سازی زنان در افغانستان

Uploaded on Wednesday 27 March 2013

DESCRIPTION

پریا جیشینگهانی یک متخصص پیشرو در قسمت بانکداری مبایل و مدیر اجرایی تیم راه حل های مبایل در افغانستان میباشد. در این ویدئو وی در مورد توسعه قرضه های کوچک و خدمات مالی که برای زنان در نواحی دور افتاده انجام شده است صحبت میکند. با قدرت خدمات مالی زنان میتوانند قرضه بگیرند و در عین حال پس انداز نمایند و حتی با دسترسی به فن آوری های روز میتوانند به صورت بهتر از آن بهره مند شوند

DETAILS

Language: English

Country: United States

License:
Creative Commons License

مدیر اجرایی راه حل های مبایل در یو اس اید پریا جیشینگهانی در مورد پرداخت پولی مبایل، تحصیلات و توانمند سازی زنان در افغانستان by bitLanders is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


160