برای مدیرانی که می خواهند پدرخوانده باشند

Uploaded on Wednesday 30 October 2013

DESCRIPTION

اصول مربوط به پوشش و رفتار بدن برای مدیرانی که می خواهند بیشترین تاثیر را بر مخاطبان خود بگذارند. زنان و مردانی که قصد دارند در مذاکرات تجاری و تعامل با دیگران موفقیت بیشتری به دست آورند

DETAILS

Language: Farsi

Length: 3:07

Country: Sweden

License:
Creative Commons License

برای مدیرانی که می خواهند پدرخوانده باشند by eLearnEver FilmAnnex is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 3.0 License.


160