مدیریت بر اساس زندگی مورچه

Uploaded on Wednesday 6 November 2013

DESCRIPTION

طبیعت معلم بزرگی است. اجزاء طبیعت با نهایت هنرمندی نکات مهمی را برای زندگی و کار به ما می آموزند. مورچه ها با نظمشان، کار گروهیشان و هدف مندی بی نظیرشان یکی از بزرگترین الگوهای مدیریت را به ما می آموزند

DETAILS

Language: Farsi

Length: 3:14

Country: Sweden

License:
Creative Commons License

مدیریت بر اساس زندگی مورچه by eLearnEver FilmAnnex is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 3.0 License.


160