ساختن یک تیم فروش موفق

Uploaded on Wednesday 6 November 2013

DESCRIPTION

برای اینکه شرکت شما بتواند ثروتمند شود باید تیم فروشی قدرتمند داشته باشد. یک تیم عالی به این سادگیها به وجود نمی آید. در این فیلم نشان داده می شود که نقش هر یک از اعضاو نحوه ارتباط میان آنها برای شکار مشتریان چگونه باید باشد

DETAILS

Language: Farsi

Length: 4:59

Country: Sweden

License:
Creative Commons License

ساختن یک تیم فروش موفق by eLearnEver FilmAnnex is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 3.0 License.


160