برنامه خط کش شبکه کام

Uploaded on Wednesday 5 February 2014

DESCRIPTION

برنامۀ در بارۀ مداخله در صحبت دیگران و داخلت نکردن دیگران در مسائیل خصوصی دیگران از شبکه کام
بیشتر کسان دوست ندارد که در حریم خصوصی کسی مداخله کند و بعضی اوقات هم مداخله به جا هم خوب است و مداخله هم وقتی خوب است که مفید باشد

DETAILS

Language: Dari

Country: Afghanistan


160