برنامۀ قهوه تلخ با سمونوال عبدالحسین صفا - مدیر ترافیک ولایت بلخ

Uploaded on Wednesday 11 June 2014

DESCRIPTION

برنامۀ قهوه تلخ با سمونوال عبدالحسین صفا - مدیر ترافیک ولایت بلخ

DETAILS

Language: English

Country: United States


160